Sampran Model Academy

(สามพรานโมเดล อะคาเดมี่)

ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อยอดขยายงานของสามพรานโมเดลที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 จากการถอดบทเรียนประสบการณ์ทำงานขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย์ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดเป็นโมเดลการเรียนรู้ที่พร้อมแบ่งปันให้กับเครือข่ายและผู้ที่สนใจ Sampran Model Academy ยังเป็นพื้นที่ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม

การทำงานของ Sampran Model Academy


ประกอบด้วยงานด้านองค์ความรู้และงานด้านเครือข่ายความร่วม มือด้านองค์ความรู้ เกิดจากประสบการณ์ของสามพรานโมเดลและเครือข่ายในการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำกับเกษตรกร กลางน้ำที่เป็นผู้ประกอบการ อาทิโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจแปรรูป ไปจนถึงปลายน้ำด้านการตลาดและการสื่อสารกับผู้บริโภคและผู้สนใจทั่วไป กระบวนการทำงานของ Sampran Model Academy ครอบคลุม

1. การรวบรวมองค์ความรู้

จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาใช้งานแหล่ง ความรู้มาจากการถอดบทเรียนการทำงานของสามพรานโมเดล การศึกษาแนวคิดและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ งานวิจัยของเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยและบทความที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ

2. การศึกษาวิจัย

เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการต่อยอดหรือเติมเต็มจากที่ได้รวบรวมไว้ โดยมุ่งเน้นการทำงานกับเครือข่ายภาคการศึกษาเพื่อให้เกิดการสังเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นสามพรานโมเดลยังพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และเก็บข้อมูลของงานวิจัยอื่นๆที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

3.การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้

เป็นการนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่สู่ผู้สนใจผ่านการจัดทำสื่อการเรียนรู้ การจัดฝึกอบรม กิจกรรม Workshop เวทีเสวนาเป็นต้น กระบวนการทำงานยังส่งเสริมให้เกิดการแสดงความคิดเห็นที่นำไปสู่มุมมองใหม่สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

ด้านเครือข่ายความร่วมมือ


สามพรานโมเดลได้ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา สื่อมวลชน เพื่อให้เกิดการสร้างความร่วมมือนำไปสู่การพัฒนาระบบอาหารยั่งยืน จากประสบการณ์ทำงานนำสู่การสร้างสรรค์กลยุทธ์ Social Movement Marketing ประกอบด้วย Inspire – Learn – Act – Share การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) เกิดจากประสบการณ์กับสินค้าบริการต่างๆ จากสวนสามพราน, ตลาดสุขใจ, Patom Organic Farm, Patom Organic Village, Patom Organic Living และเครือข่ายความร่วมมือของสามพรานโมเดล การได้สัมผัสถึงคุณค่าจากเรื่องราวการดำเนินงานของสามพรานโมเดลอาจทำให้เกิดเป็นความสนใจเรียนรู้ (Learn) เพื่อเข้าใจถึงกระบวนการทำงานในห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย์ โดย Sampran Model Academy ได้ออกแบบเครื่องมือให้นักขับเคลื่อน (Social Mover) ได้มาเข้าใจหลักการทำงานผ่านสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมการฝึกอบรมศึกษาดูงาน Workshop หรือเสวนาที่จัดขึ้น มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นบทบาทที่สามารถมีส่วนร่วมซึ่งจะนำไปสู่ขั้นถัดไปคือการลงมือทำ (Act) ทั้งที่เป็นในส่วนงานของตัวเอง หรือที่มาทำร่วม เช่นการนำเครื่องมือที่สามพรานโมเดลพัฒนาขึ้นไปใช้ (เช่นธุรกิจแฟรนไชส์, Digital Platform) และที่เป็นการมาร่วมด้วยช่วยทำ เช่นการเป็นอาสาสมัครหรือสนับสนุนทรัพยากรให้กับสามพรานโมเดล ในขั้นการลงมือทำยังผสานไปกับการสะท้อนความคิดเพื่อเกิดการตกผลึกการเรียนรู้และสามารถถอดบทเรียน นำสู่ขั้นการแบ่งปัน (Share) ผ่านการเผยแพร่บอกต่อและนำไปขยายผลกับเครือข่ายเพื่อให้เกิดการกระจายการเรียนรู้ ในกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ Sampran Model Academy มีการดำเนินงานครอบคลุม

4.การเชื่อมโยงกับพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์


เป็นการทำงานร่วมกันตั้งแต่การกำหนดเป้าหมาย วางแผนลงมือปฏิบัติและติดตามผลเพื่อนำมาปรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจเป็นการขยายผลสิ่งที่สามพรานโมเดลได้ดำเนินการมาให้เกิดความเข้มข้นหลากหลาย เติมเต็มสิ่งที่ขาด ต่อยอดในสิ่งที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญ หรือสร้างงานในรูปแบบหรือพื้นที่ที่ต่างไปจากเดิม มุ่งหวังให้เกิดโมเดลการเรียนรู้ใหม่ๆ

icon-6-12-2

5.การขับเคลื่อน Organic Social Movement

เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือของนักขับเคลื่อน (SocialMover) สร้างสังคมอินทรีย์สู่วิถีชีวิตสมดุลเพื่อไปสู่ระบบอาหารยั่งยืน โดยมีการพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เช่น Digital Platform ที่มีการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ และมีการบริหารความสัมพันธ์กับสมาชิกนักขับเคลื่อนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ

• รับข่าวสารความรู้จาก Newsletter (online และ offline) และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ
• เข้าถึงองค์ความรู้ของ Sampran Model Academy
• สะสมแต้มจากการซื้อสินค้าตลาดสุขใจ (online และoffline) และการร่วมกิจกรรม เช่นการเล่นเกมความรู้ออนไลน์ เพื่อแลกรับรางวัลต่างๆ
• สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Reflection Day ฟรี (ที่นั่งจำกัด)
• ส่วนลด Package ของ Sampran Model Academy, สวนสามพราน, ปฐม และกิจกรรมของภาคีเครือข่าย
• รับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรม Social Movement เช่น การประชุมกลุ่มกับเครือข่ายเกษตรกร และข่าวสารจาก Sampran Model Academy, สวนสามพราน, ปฐม และกิจกรรมของภาคีเครือข่าย

คลิกดูตารางเวลาการประชุมกลุ่มกับเครือข่ายเกษตรกร

LINE at Sampranmodel

ร่วมเป็นสมาชิกนักขับเคลื่อน
Organic Social Movement

คลิกที่นี่