โปรแกรมการเรียนรู้ (Package)

ติดต่อ ฝ่ายขาย

โทร : 034-322588-93, 098-2672486
อีเมล์ : [email protected]

อัตราค่าอบรม


 • 10,000 บาทต่อคน (รวมที่พักที่สวนสามพรานและอาหาร) สำหรับสมาชิกนักขับเคลื่อน 9000 บาทต่อคน (กรณีพักร่วมห้องละ 2 คน ส่วนลดคนละ 1000 บาท)
 • ยกเว้นคอร์สผู้นำเชิงระบบ และ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกร่วมกับ ดร.อุดม หงส์ชาติกุลและ Social Lab (Thailand)
 • 15,000 บาทต่อคน สำหรับสมาชิกนักขับเคลื่อน 13,500 บาทต่อคน
 • Early bird (30 วัน ก่อนเริ่ม) 13,500 บาทต่อคน สมาชิก 12,500 บาท (กรณีพักร่วมห้องละ 2 คน ส่วนลดคนละ 1000 บาท)

การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในแนวทางสามพรานโมเดล
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1


ช่วงเช้า

 • ฟังบรรยายการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล
 • ฟังบรรยายหลักการระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 • รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

 • ล่องเรือไปยังปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม เรียนรู้วิธีการทำเกษตรอินทรีย์และระบบวงจรฟาร์มเกษตรอินทรีย์
 • เรียนรู้ลงมือทำปัจจัยการผลิตชีวภัณฑ์ในระบบเกษตรอินทรีย์
 • สรุปความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น
 • รับประทานอาหารเย็น
 • พักที่สวนสามพราน

วันที่ 2


ช่วงเช้า

 • กิจกรรมเยี่ยมแปลงเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล (FARM VISIT) เพื่อเรียนรู้ถึงการขับเคลื่อนและการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกร
 • รับประทานอาหารกลางวันที่แปลงเกษตรกร
 • สรุปความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น

หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้นำเชิงระบบ (Introduction to Systems Leadership)
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1


ช่วงเช้า

 • ฟังบรรยายและ Workshop ความเข้าใจเรื่องความหมายของ “ผู้นำ” “ระบบ”
 • ฟังบรรยายและ Workshop ความสำคัญของ “ผู้นำ”
 • รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

 • ฟังบรรยายและ Workshop องค์ประกอบ 5 วิธีปฏิบัติของผู้นำเชิงระบบ
 • รับประทานอาหารเย็น
 • พักที่สวนสามพราน

วันที่ 2


ช่วงเช้า

 • การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • กรณีศึกษา ระดมความคิดเห็น
 • สรุปความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น

หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การทำเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1


ช่วงเช้า

 • แบบสอบถาม
 • ระบบการทำเกษตรแบบต่างๆ
 • เกษตรอินทรีย์คืออะไร
 • พื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์
 • ระบบรับรองในระบบเกษตรอินทรีย์

ช่วงบ่าย

 • เดินแปลงเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ที่ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม
  (ฐานเรียนรู้ต่างๆ)

ช่วงค่ำ

 • รับประทานอาหารเย็น
 • เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • พักที่สวนสามพราน

วันที่ 2


ช่วงเช้า

 • ไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • เยี่ยมชมตลาดสุขใจ ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

ช่วงบ่าย

 • ออกแบบแปลงเกษตรอินทรีย์ในฝันและเล่าให้เพื่อนฟัง
 • สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้

หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (Introduction to Positive Change Leadership)
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1


ช่วงเช้า

 • ฟังบรรยายและ Workshop เรื่องการเปลี่ยนแปลง
 • ฟังบรรยายและ Workshop จิตวิทยาบวกและความฉลาดรู้ทางอารมณ์
 • รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

 • ฟังบรรยายและ Workshop
 • เรื่องโมเดลผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
 • รับประทานอาหารเย็น
 • พักที่สวนสามพราน

วันที่ 2


ช่วงเช้า

 • ฟังบรรยายและ Workshop เรื่องโมเดลผู้นำการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก (ต่อ)
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • กรณีศึกษา ระดมความคิดเห็น
 • สรุปความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น

หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Organic Living: วิถีอินทรีย์
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1


ช่วงเช้า

 • ร่วมแลกเปลี่ยนเส้นทางการเรียนรู้สู่ชีวิตที่สมดุล (สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอุดมการณ์)
 • ล่องเรือไปยังปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม เรียนรู้การปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้การสร้างสรรค์เมนูอาหารอินทรีย์
 • กิจกรรมเก็บผัก ปรุงอาหาร และรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

 • เดินแปลงเกษตรอินทรีย์ เรียนรู้วิธีการ เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ที่ปฐมออร์กานิคฟาร์ม
  (ฐานเรียนรู้ต่างๆ)

ช่วงค่ำ

 • เรียนรู้ลงมือทำของใช้จากวัตถุดิบอินทรีย์
 • เรียนรู้การจัดการขยะในครัวเรือน
 • รับประทานอาหารเย็น
 • พักที่สวนสามพราน

วันที่ 2


ช่วงเช้า

 • กิจกรรมเยี่ยมแปลงเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล (FARM VISIT)
  เพื่อเรียนรู้ถึงวิถีอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุลของเกษตรกร
 • รับประทานอาหารกลางวันที่แปลงเกษตรกร
 • สรุปความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น

หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Organic Tourism: การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1


ช่วงเช้า

 • ฟังบรรยายเกษตรอินทรีย์
 • ฟังบรรยายการขับเคลื่อน Organic Tourism
 • รับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย

 • ศึกษาการทำงานของสวนสามพรานกับประสบการณ์ขับเคลื่อน Organic Tourism อาทิ การจัดซื้อแบบเกื้อกูล การสร้างสรรค์สินค้าบริการวิถีอินทรีย์ การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์
 • ล่องเรือไปยังปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม เรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์
 • รับประทานอาหารเย็น
 • พักที่สวนสามพราน

วันที่ 2


ช่วงเช้า

 • กิจกรรมเยี่ยมแปลงเกษตรกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล (FARM VISIT)
  เพื่อเรียนรู้ถึงการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อน Organic Tourism
 • รับประทานอาหารกลางวันที่แปลงเกษตรกร
 • สรุปความรู้และแลกเปลี่ยนความเห็น

หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1


ช่วงเช้า

 • พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์: สถานการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบัน
 • เข้าใจพื้นฐานการทำเกษตรอินทรีย์
 • รู้จักระบบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 • ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมคืออะไร

ช่วงบ่าย

 • หลักการ การทำระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนระบบ
 • แบ่งกลุ่ม ทดลองทำระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมในสถานการณ์จำลอง
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมในสถานการณ์จำลอง

ช่วงค่ำ

 • รับประทานอาหารเย็น
 • เล่าเรื่องประสบการณ์ความล้มเหลวของการทำระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม
 • พักที่สวนสามพราน

วันที่ 2


ช่วงเช้า

 • เยี่ยมชม/แลกเปลี่ยนประสบการณ์:กลุ่มเกษตรกรที่ขับเคลื่อนด้วยระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม(เครือข่ายสามพรานโมเดล)

ช่วงบ่าย

 • กลับเข้ากลุ่ม : ปรับปรุงระบบรับรองแบบมีส่วนร่วมในสถานการณ์จำลอง
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงระบบฯ
 • ตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ : กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

LINE at Sampranmodel

ร่วมเป็นสมาชิกนักขับเคลื่อน
Organic Social Movement

คลิกที่นี่