9 พ.ย.2562 นครปฐม : สามพรานโมเดลร่วมกับ จ.นครปฐมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)หรือทีเส็บสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล กรมการค้าภายใน บริษัทแล็ปอาหารยั่งยืน ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกลุ่มภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา เกษตรกรอินทรีย์   และเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จากทั่วประเทศ  จะได้ร่วมกันจัดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล ภายใต้คอนเซปต์“ช้อปเปลี่ยนโลก” ขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม

งาน สังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ สู่ชีวิตที่สมดุล เป็นงานประจำปี ที่จะบอกเล่าผลประสบการณ์การขับเคลื่อนของสามพรานโมเดลในปีที่ผ่านมาและเครือข่าย ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้จากการขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ ไอเดีย เทคนิค เครือข่ายและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงเป็นโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนทั้งห่วงโซ่ ถึงวิธีแก้ปัญหาแนวทางการพัฒนา เพื่อยกระดับห่วงโซ่อาหารอินทรีย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผู้ร่วมงานจะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้มาเรียนรู้ได้เครือข่ายต่างๆ  เพื่อยกระดับตนเองเป็นผู้บริโภคที่มีความรอบรู้ด้านอาหารและสุขภาพตลอดจนมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมอินทรีย์ และให้กับโลก ดังคอนเช็ปต์ของงานปีนี้ ที่มุ่งให้ทุกคนที่มาได้มากกว่าการช้อปผลผลิตอินทรีย์ แต่ได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์ด้วย

นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ  ผู้ริเริ่มการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และประธานจัดงานสังคมสุขใจครั้งที่ 6  เปิดเผยว่าไฮไลท์สำคัญ ของงานสังคมสุขใจ ในปีนี้คือ จะมีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น Thai Organic Platform เชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารอินทรีย์ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำคือเกษตรกรอินทรีย์ กลางน้ำคือผู้ประกอบการ และปลายน้ำคือ ผู้บริโภคโดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ   ซึ่งจะมีการเริ่มเปิดใช้เป็นครั้งแรกในงาน  เพื่อให้ผู้บริโภคได้เริ่มเข้าถึงเกษตรกรอินทรีย์  ทราบถึงกิจกรรมทั้งการท่องเที่ยว การประชุมกลุ่ม การตรวจแปลงเข้าถึงความรู้การทำเกษตรอินทรีย์  และการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน  ฯลฯ

 ด้านร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  กล่าวว่าจังหวัดนครปฐม มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมภาคการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ได้อย่างยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านทางจังหวัดได้มีการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และส่งเสริมการบริโภคในหลากหลายรูปแบบ  อาทิการเปิดตลาดอินทรีย์ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัด เช่น โรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนให้มีการสื่อสารสร้างความรู้ให้ผู้บริโภคให้มีความรอบรู้ด้านอาหารและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมีประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศอย่างมีจิตสำนึก

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6  ปีนี้มีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในหลายจังหวัด รวมถึงเครือข่ายผู้ประกอบการ มาร่วมอย่างคึกคัก โดยเกษตรกรอินทรีย์ในเครือข่ายสามพรานโมเดล  ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 16 กลุ่ม ในปีนี้ นอกจะนำผลผลิตผัก ผลไม้และข้าวอินทรีย์ ยังมี ปศุสัตว์อินทรีย์ เช่นหมูหลุม ไก่โคราช และยังมีสินค้าแปรรูปต่างๆ  เครื่องปรุงรส  รวมถึงองค์ความรู้ในการทำปัจจัยการผลิต การทำเกษตรอินทรีย์ มาเผยแพร่ และนำพันธุ์ไม้มาจำหน่ายด้วย

 

ในงานสังคมสุขใจ ยังเป็นโอกาสที่ ผู้ประกอบการ โรงแรม ร้านอาหาร จะได้มาช้อปหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดหาวัตถุดิบอินทรีย์ ซึ่งในงานนี้ สามพรานโมเดลอะคาเดมี (Sampran Model Academy)  ที่มีการเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในงานนี้ด้วย จะมีทีมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมพร้อมให้คำปรึกษาให้ข้อมูล ประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน เพื่อให้ผู้มาร่วมงานได้ประโยชน์จากการมาร่วมงานมากที่สุด

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ช้อปเปลี่ยนโลก” และกลยุทธ์การตลาดการขับเคลื่อนซึ่งประกอบด้วย INSPIRE -LEARN- ACT-Share  นอกจากผู้ชมงานสังคมสุขใจจะได้เลือกซื้อผลผลิตอินทรีย์ จากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ที่มั่นใจได้ของสามพรานโมเดลและเครือข่ายรวมกว่า 200 บูธแล้ว ในงานนี้ยังมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคมที่สวนสามพรานได้ใช้เป็นโมเดลในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน   และยังมีการเล่าประสบการณ์การขับเคลื่อน Organic Tourism

ภายในงานปีนี้ ยังมีเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ศิลปินรักสุขภาพรักโลก คนเมืองกับสวนอินทรีย์หลังบ้าน  อีกทั้งยังมีWorkshop กิจกรรมดี ไอเดียเด็ดๆ มาให้ทุกคนได้เรียนรู้ เช่นกิจกรรม “เส้นผักออร์แกนิก” จาก ภาคีเครือข่ายปันอยู่ ปันกิน เมนูอินทรีย์ใช้พลังงานน้อย  เทคนิคการลดขยะอาหารด้วยตนเองFood Waste Management รวมถึงให้ผู้บริโภคได้ทดลองสวมบทบาท เกษตรกร ผู้ประกอบการ ฯลฯ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มกับเกษตรกรอินทรีย์ตัวจริงขณะที่ในส่วนของเด็กๆ ก็มี กิจกรรม วาดศิลป์ เล่นสี Eco Printing และขยะมหาสนุก จากสาขานิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และกิจกรรมเส้นทางอาหารอินทรีย์ในปฐมออร์แกนิกวิลเลจซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้การดำนา การทำปัจจัยการผลิต การเลี้ยงไส้เดือนดิน การสีข้าวการแปรรูปผลผลิตอินทรีย์ เช่น การทำน้ำส้มสายชูกล้วย สครับข้าว สบู่ข้าว การย้อมผ้าสีธรรมชาติ เป็นต้น

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโลกในงานสังคมสุขใจครั้งที่ 6ยังมีการจัดฐานสาธิตสู่การปฏิบัติ เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ณ ปฐม ออร์แกนิก วิลเลจ เพื่อให้ประชาชนที่มาได้เรียนรู้สู่การวางแผนจัดการขยะในครัวเรือนอย่างเป็นระบบได้ง่ายๆ  และเริ่มได้ทันที  โดยจะมีทำตัวอย่างสถานีปุ๋ยหมักที่สามารถทำใช้ในครัวเรือน รวมถึงมีการสอนวิธีทำ ให้คำแนะนำส่วนผสม อัตราส่วน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อเปลี่ยนขยะเศษอาหารในครัวให้เกิดประโยชน์ ดีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้เป็นปัจจัยการผลิตอาหารได้อย่างดีด้วย

งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6 ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล “ช้อปเปลี่ยนโลก” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15  ธันวาคมนี้ ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่  เวลา 09.00-17.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและมีจุดจอดรถเพิ่มในโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (เฉพาะวันที่ 14-15 ธ.ค. ห่างจากสวนสามพราน 2 กม. พร้อมบริการรถรับ-ส่งเข้างานฟรี) สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร 034 322 588-93 หรือติดตามกิจกรรมของงานที่ Facebook/งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 6

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *