38745581_1871047532985019_184977756038103040_o

ทีมสามพรานโมเดล นำโดยคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิก 15 กลุ่ม จัดประชุม เพื่อร่วมวางแผนการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์  ซึ่ง หลังจากที่คุณอรุษ และทีมได้ออกไปทำการตลาดในกรุงเทพ มีกระแสตอบรับดีมาก ช่วง 3เดือน ที่ผ่านมา 2 โรงแรมใหญ่ อย่าง ดิแอทธินี กับ เดอะสุโกศล กรุงเทพ ก็เริ่มมีการซื้อผลผลิตไปใช้ในห้องอาหาร และยังมีโรงแรม ร้านอาหารใหญ่ ในกรุงเทพ อีกหลายแห่ง ที่มีความต้องการผลผลิตเกษตรอินทรีย์อีกเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังมีโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย

และเพื่อให้สอดรับกับโอกาสทางการตลาด และให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกผ่าย จึงจัดประชุมระดมความคิดเห็น ร่วมกันวางแผน สะท้อนปัญหา จากการทำงานกับ 2 โรงแรม ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ข่วยกันหาแนวทางแก้ไข พัฒนา เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เกษตรกรกำหนดราคาผลผลิต พืช ผัก ผลไม้ 40 ชนิดหลักๆ ตามที่ตลาดต้องการ

เครือข่ายสามพรานโมเดล ภายใต้วิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิก มีสมาชิก 15 กลุ่ม 177 ครัวเรือน กระจายในพื้นที่นครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง ปลูกข้าว ผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ ระบบอินทรีย์ โดยสมาชิก 60 รายได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM ใช้ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลุ่ม และ มีตลาดสุขใจ เป็นโชว์รูม  เน้นย้ำให้ทุกกลุ่มทำงานบนพื้นฐาน ความสื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม และยึดถือปฏิบัติตามข้อตกลงระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS ของกลุ่มอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหักับกลุ่ม และ่เพิ่มความเชือมั่นให้กับผู้บริโภค

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *