สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนารถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ เพิ่มองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจรให้กับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด 24 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Organic Training Program” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

หลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมปฏิบัติเชิงลึก ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดที่เข้าร่วมอบรม ในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็น   พี่เลี้ยง ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดของตน ทั้งในด้าน วางแผนการตลาด การสร้าง Story บอกเล่าเรื่องราวของสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การแปรรูป รวมถึงการขอตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับสากล

สำหรับหลักสูตรนี้ ใช้รูปแบบวิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ ลักษณะการอบรม มีการฟังบรรยายความรู้หัวข้อต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ

  • คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพรานริเวอร์ไซด์ และเลขามูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มและดำเนินโครงการสามพรานโมเดล บอกเล่าเรื่องราวและแชร์ข้อมูล ภาพรวมเกษตรอินทรีย์ และระบบอาหารในปัจจุบัน พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ 7 ปี ความสำเร็จการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “สามพรานโมเดล”
  • คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการโครงการสามพรานโมเดล แชร์ความรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเภทต่างๆ เช่น IFOAM ICS  และ PGS เป็นต้น รวมถึงขั้นตอนและวิธีการการเข้าสู่ระบบมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน
  • คุณสุรเดช นิลเอก เจ้าของบริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ให้ความรู้และประการณ์ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโลก
  • คุณสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจัดซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด คุณแขลดา จิตตปัญญา จาก เลมอน ฟาร์ม และคุณบำรุง วงศ์พินิจ จาก เดอะมออล์ กรุ๊ป สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในมุมมองของผู้ประกอบการภาคเอกชน
  • คุณสุวรรณา ศุภประเสริฐ พาณิชย์ จ.นครปฐม บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการ Organic Village แบบอย่างการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงรุกอย่างบูรณาการที่กรมการค้าให้การสนับสนุน

นอกจากนี้ มีการลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้จริงปฏิบัติจริงกับเกษตรกรต้นแบบ และหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล ในพื้นที่ ต่างๆ ของจังหวัดนครปฐม อาทิ

  • ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม พบปะพูดคุยแชร์ความรู้ กับคุณประหยัด ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่ม เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM พร้อมชมฐานเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน และการปลูกมะนาวไร้ดินด้วยผักตบชวา เป็นต้น
  • Happy Life Farm วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม แหล่งแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน Organic Thailand อย.และGMP   โดยคุณกมลวัน จันทร์พยอม รองประธานกลุ่ม บอกเล่า วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยการแปรรูปที่ได้คุณภาพมาตรฐาน
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อลดความสูญเสียของผลผลิต ด้วยวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.อภิตา บุญศิริ  และ เรียนรู้ระบบการจัดส่งสินค้า (Logistic) ของสินค้าเกษตรอินทรีย์  โดย ผศ.ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์
  • สามพราน ริเวอร์ไซด์ เรียนรู้การสร้าง Story การสร้าง Brand การสร้าง Packaging ให้กับผลผลิตอินทรีย์ และการสร้างช่องทางการตลาดที่เข้มแข็ง จากประสบการณ์สามพรานโมเดล โดยคุณ อรุษ นวราช

ทั้งนี้ แต่ละกิจกรรม ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะกลับไปทำหน้าที่พี่เลี้ยง นำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด และเป็นตัวกลางในเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือในการเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างช่องทางตลาด และขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และจะมีการติดตามประเมินผลอีกครั้ง ในการอบรมครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “นำเสนอและสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสามพราน  ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งส่งเสริมยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยผลักดันในการเพิ่มมูลค่า และขยายตลาดให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนให้ตลาดมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี 2560 นี้ ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถเติบโตได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่สนใจ เพิ่มองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสังคมสุขใจ  โทร 034-322 588-93 อีเมล์ [email protected] หรือ Facebook/สามพรานโมเดล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *