_MG_6468

สามพราน ริเวอร์ไซด์ โดย คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ และบริษัทสวนเงินมีมา จำกัด โดยคุณ วัลลภา แวน วิลเลี่ยนวาร์ด กรรมการผู้จัดการ จับมือกัน เปิดหลักสูตรพัฒนาผู้นำด้านระบบอาหารที่ยั่งยืน    “การสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจและชุมชน” เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารที่ยั่งยืน   หวังเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและชุมชน เพื่อการพัฒนาและยกระดับความร่วมมือในด้านอาหารและการเกษตร

เป้ามาหมาย หลักสูตรการพัฒนาผู้นำด้านระบบอาหารที่ยั่งยืน

คือการวางรากฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม ภาครัฐ     ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการสังคมรุ่นใหม่ ผู้บริโภค เกษตรกรแลธุรกิจชุมชน รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันสร้างระบบอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืนในสังคมไทยและภูมิภาค ปัจจุบันแม้จะมีกลุ่มคนหรือผู้สนใจริเริ่มด้านอาหารอินทรีย์มากขึ้นก็จริง ยังขาดการเชื่อมโยงระหว่างกัน หลักสูตรนี้นอกจากจะมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนแล้ว ยังมุ่งเน้นการออกแบบกิจกรรมที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน การพัฒนาสู่การประกอบการสังคมด้านอาหารในรูปแบบต่างๆ

ธุรกิจและชุมชนจะร่วมกันสร้าง “อาหารอินทรีย์ทั่วหน้า” ได้อย่างไร

อาหารและการเกษตร นับว่าจำเป็นต่อสุขภาวะของทุกคนเราจึงควรให้ความสำคัญกับเกษตรกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของความใส่ใจ สุขภาพ การเกื้อกูลต่อระบบนิเวศน์ และความเป็นธรรมแก่ทุกคนอย่างทั่วหน้า “อาหารอินทรีย์ทั่วหน้า” เพื่อการเข้าถึงสำหรับทุกคนและในราคาที่เหมาะสม

หลักสูตรนี้จัดขึ้น 4 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วยหลายภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในอนาคต ทั้งหลักสูตรเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืน นวัตกรรมการประกอบการสังคม การศึกษาดูงาน เพื่อนำไปสู่การสร้างโครงการต่างๆ ร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและชุมชนบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 การให้คำปรึกษา

ผู้เข้าร่วม วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จะร่วมกันพัฒนาเครือข่ายการให้คำปรึกษาที่ช่วยสะท้อนมุมมองและแนวโน้มของการประกอบการในอนาคต ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมโครงการอมรมปีแรกจะร่วมมือและบุกเบิกการพัฒนาเครือข่ายกาให้คำปรึกษาให้แก่รุ่นต่อๆไป

การสร้างความร่วมมือ

ในการพัฒนาหลักสูตร ตลาดมีจิตสำนึกภายใต้บริษัท สวนเงินมีมา และสามพรานโมเดล ได้สร้างความร่วมมือในการทำงานที่จะนำไปสู่การเรียนรู้และพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาระบบอาหารและการเกษตรอย่างยั่งยืน   ซึ่งการอบรมนี้จะเน้นการเรียนรู้ที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ เพื่อเรียนรู้การผสมผสานแนวคิดและประสบการณ์ 6 ปี            จากสามพรานโมเดล ที่ได้สร้างสรรค์ห่วงโซ่คุณค่าอย่างสมดุล เพื่อเชื่อมโยงและร่วมมือกับภาคีจากทุกภาคส่วนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

การสนับสนุน

บริษัทหรือธุรกิจขนาดใหญ่กว่าหรือธุรกิจขนาดกลางที่ตั้งมั่นมานาน สามารถมีส่วนสนับสนุนหรือจับคู่กับองค์กรชุมชนหรือภาคสังคมที่ทำงานด้านอาหารที่ยั่งยืนขนาดเล็กให้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวทางทางธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-Cooperate and Social Responsibility) ความรู้เมื่อที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างภาคธุรกิจ ชุมชน และสังคม รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 สู่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ผู้เข้าร่วมจะอยู่ในระบบการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งในระดับปัจเจกสู่ระดับองค์กร โดยระยะเวลา 1 ปี ของการอบรมผู้เข้าร่วมจะพัฒนา “โครงการเพื่อการเปลี่ยนแปลง”   เป็นแผนดำเนินงานทีสามารถใช้ได้จริง

หลักสูตรนี้จัด 4 ครั้ง ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยการอบรม 3 หลักสูตรแรกจะจัดให้มีขึ้น ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ เพื่อเรียนรู้สามพรานโมเดล และในหลักสูตรสุดท้ายจะเป็นเวทีเสวนาระดับนานาชาติ: ตลาดที่มีจิตสำนึกแห่งเอเชีย จัดโดยบริษัทสวนเงินมีมา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาคีในระดับลุ่มน้ำโขง อาเซียน และ เอเชีย

รายละเอียดการอบรม

หลักสูตรครั้งที่ 1 วันที่ 2-4 มีนาคม 2560 การพัฒนาวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่ใส่ใจสุขภาพ ความเป็นธรรม วัฒนธรรมและระบบนิเวศน์  ขณะเดียวกันก็มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ แนวคิดเรื่องผู้นำเชิงระบบธุรกิจสร้างสรรค์และผู้ประกอบการสังคมรวมทั้งการศึกษาดูงาน

หลักสูตรครั้งที่ 2 วันที่ 11-13  พฤษภาคม  2560

ระบบอาหารยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ การดูแลและพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสินค้า ระบบการรับรองอย่างมีส่วนร่วม (PGS – participatory guarantee system )  พลังและการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ทางเลือกใหม่ทางการตลาดและการกระจายผลผลิตของเครือข่ายตลาดที่มีจิตสำนึก รวมทั้งการศึกษาดูงาน

หลักสูตรครั้งที่ 3 วันที่ 3-5 สิงหาคม 2560

วิเคราะห์ระบบอาหารระดับประเทศ การกำหนดนโยบายจากภาคส่วนต่างๆ การกำกับติดตามแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน กลไกการวางแผนนวัตกรรมทางสังคม การมองภาพอนาคตประเทศไทยที่ 5.0 และการตระเตรียมแผนธุรกิจในขั้นตอนสุดท้ายของแผนโครงการพัฒนาธุรกิจและผู้ประกอบการสังคม

(สำหรับผู้ที่สนใจ) วันที่ 9-10 กันยายน 2560

เวทีการประชุมตลาดมีจิตสำนึกแห่งเอเชียกรณีศึกษาจากบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลายที่ในเอเชียและระดับภูมิภาค โดยวิทยากรรับเชิญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน Prof. Wen Tiejun (Rural Reconstruction Movement) ณ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

หลักสูตรครั้งที่ 4 วันที่ 20-23 กันยายน 2560

ระบบอาหารที่ยั่งยืนในหลากหลายวัฒนธรรม

  • กรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ ในเวทีการประชุมตลาดที่มีจิตสำนึกแห่งเอเชีย
  • การนำเสนอแผนธุรกิจ ร่วมกับผู้ประกอบการสังคมนานาชาติ และเครือข่ายที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ

ค่าลงทะเบียน

  • 15,000 บาทต่อหนึ่งหลักสูตร
  • 50,000 บาท สำหรับผู้ที่เข้าร่วมอบรมทั้ง 4 หลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ฝ่ายขายโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ โทร.034-322588-93    หรืออีเมล์ [email protected]

บรรยาการการ วงเสวานากำหนดแนางทางหลักสูตรอบรม  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ สามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *