เวทีแชร์ความรู้ Organic Society : สังคมอินทรีย์ ชีวิตดียั่งยืน ในงาน ORGANIC SYMPOSIUM 2016 นอกจากคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพรานริเวอร์ไซด์ ที่ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในวิทยากรขึ้นบรรยาย ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ทั้งระดับโลกและระดับประเทศมาร่วมให้ความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอีกหลายท่าน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการด้านการเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง