วันนี้ที่สวนสามพราน ดร.ศรัญญิการ์ สรรค์ศุภกิจ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิจัยม.ศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์ นำนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน 100 คน เดินทางมาศึกษาดูงาน การขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุลยั่งยืน ภายใต้สามพรานโมเดล และ Organic Tourism โดยฟังบรรยายความรู้จาก คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสวนสามพราน และผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล และดูการจัดการขยะอาหาร (Food waste) การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือทิ้งในโรงแรม ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในวิชาเรียน ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความยั่งยืนโดยตรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *