38289195_1861888427234263_6016625956171546624_n

คณะนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการเกษตร จาก Gadjah Mada University ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภายใต้สามพรานโมเดล และ Organic Tourism การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เพื่อนำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้ในวิชาเรียน และเพื่อนำกลับไปพัฒนาซัพพลายเชนประเทศของตนเองในอนาคต ซึ่งมีเพื่อนๆ นักศึกษา คณะอุสาหกรรมการเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นไกด์พามาดูงาน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ เพราะเมื่อปีที่แล้วน้องๆ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการ SMEs ที่อินโดนีเซียมาแล้วเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *