ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่ 36 ของ คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานสามพรานโมเดล และฟังบรรยายสรุปเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่องค์กรยุคใหม่ จากคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมวิถีไทย และตลาดสุขใจ อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *