วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล โดย ดร.ฉายรวี อนามธวัช-คีริก อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ นำนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับชั้นปีที่ 3 และ4 จำนวน 80 คน ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล ซึ่งคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรแชร์ความรู้จากประสบการณ์ 8 ปี การขับเคลื่อนสามพรานโมเดล ตอบโจทย์ความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ หวังให้นักศึกษาได้เรียนรู้โมเดลการพัฒนาธุรกิจ แบบเกื้อกูลสังคม บนฐานการค้าที่เป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้กลับไปปรับใช้ในการเรียนวิชา “การพัฒนาผู้นำระดับสากล”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *