มูลนิธิสังคมสุขใจจัดประชุมสามัญประจำปีเครือข่ายสามพรานโมเดล ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อัพเดทการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล พร้อมเปิดพื้นที่ให้สมาชิกเครือข่ายทั้ง 15 กลุ่ม ในนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สะท้อนปัญหา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขประเด็นต่างๆ เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *