การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำเจ้าหน้าที่จากสภาการท่องเที่ยวภูฏาน เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการทำอาหาร ศึกษาดูงานการขับเคลื่อน Organic Tourism หรือ การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ โดยฟังบรรยายความรู้ จาก ดร.อุดม หงส์ชาติกุล และ คุณอรุษ นวราช ผู้ร่วมก่อตั้งฟู๊ดแล็บ ก่อนลงพื้นที่ “ปฐม ออร์แกนิกฟาร์ม” เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ของสวนสามพราน พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น เก็บผัก เก็บไข่ ทดลองห่อฝรั่ง ทดลองปลูกต้นกล้า และ ปรุงอาหารรับประทานกันเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *