ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจนำโดย คุณอรุษ นวราช และ นักวิชาการ จาก ม.เกษตรฯ บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน ประชุมร่วมกับเกษตรเครือข่ายสามพรานโมเดล
(เฉพาะผู้เลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์) เพื่อร่วมกันปรับปรุงแก้ไข PGS ให้เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด สำหรับใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเลี้ยงสัตว์ระบบอินทรีย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *