มูลนิธิสังคมสุขใจร่วมกับนักวิชาการจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ถ่ายทอดความรู้และสอนการใช้ชุดทดสอบยาฆ่าแมลง/สารตกค้าง “จีที” (GT Test Kit) กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟส และคาร์บาเมต ตรวจสอบสารเคมีตกค้างผลผลิตทางการเกษตร ให้กับเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดล เพื่อเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคมีภายในฟาร์ม ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการอบรม มกอช.ก็ได้มอบชุดทดสอบ “จีที” ให้กับเกษตรกรกลุ่มละ 1ชุด นำกลับไปใช้ประโยชน์ในแต่ละพื้นที่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *