คุณชฤธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการสามพรานโมเดล และเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ นำผู้แทนเกษตกรในเครือข่ายสามพรานโมเดล ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง” โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *