20933783_1472627376160372_64434111784863601_o

คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับ นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางวรรณภา สุขคง ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาพประชาสังคม พร้อมหัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าพัฒนาสังคม และ อาสาสมัครพัฒนาสังคม ในโอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงาน ด้านอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ซึ่ง จัดโดยกองกิจการอาสาสมัคร และภาคประชาสังคมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และในการนี้คุณอรุษ ได้บรรยายความรู้ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ภายใต้โครงการสามพรานโมเดล ให้แก่คณะด้วย ณ โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *