คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับ คุณสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว คุณบุญเสริม ขันแก้ว ผอ.กองแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ของกรม กว่า 80 คน ที่เข้าอบรมนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ บรรยายความรู้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของสวนสามพรานที่ทำงานร่วมกับขุมชน และเชื่อมโยงเครือข่าย กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ภายใต้โครงการสามพรานโมเดล จนเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *