ผศ.ดร.ทิวา พาโคกทม หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ นำคณะเยาวชนอาเซียน โครงการอบรม โปรแกรม “Organic Vegetable”  Production and Marketing จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานโครงการสามพรานโมเดล โดยมีคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ริเริ่มโครงการสามพรานโมเดลให้การต้อนรับ   ณ โรงแรม สามพรานริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *