เครือข่ายวิสาหกิจชุมขน สุขใจออร์แกนิก ภายใต้โครงการสามพรานโมเดล นำโดยคุณ อรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ นัดเกษตรกรเครือข่ายสามพรานโมเดลทั้ง 11 กลุ่ม ที่เป็นสมาชิก เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน สุขใจออร์แกนิก มาประชุมหารือ เพื่อร่วมกันวางแผนการผลิต และกำหนดราคาผลผลิตแต่ละชนิดที่จะขายผ่านเครือข่ายวิสาหกิจฯ  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะนำไปวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผนการตลาดให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวให้เกษตรกรเป็นผู้กำหนดกันเอง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *