คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพรานริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับ คุณสุภิญญา ศรีทองกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลนครเกาะสมุย และคณะผู้แทน จากภาคส่วนต่างๆ ทั้งเทศบาลนครเกาะสมุย ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เกษตรกร ในพื้นที่ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสามพรานโมเดล เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาและปรับประยุกต์ใช้กับ โครงการ Smui Together Green

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *