17635215_1312717902151321_8105493356104457012_o

 

ทีมเจ้าหน้าที่มูลนิธิสังคมสุขใจ นำโดย คุณอรุษ นวราช ผู้บริหาร สามพรานริเวอร์ไซด์ ลงพื้นที่ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนกับ สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี และตรวจเยี่ยมแปลงปลูกของเกษตรกร รวมทั้งแนะนำช่องทางการตลาด การวางแผนการผลิต รวมถึงการจัดการแปลงปลูกให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการรับแบบมีส่วนร่วม PGS ของกลุ่ม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *