เจ้าหน้าจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน และนักวิจัยของ สกว. ภายใต้โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและอธิปไตยทางอาหารภาคอีสานตอนกลาง 20 คน เดินทางมาศึกษาดูงานโครงการสามพรานโมเดล โดยมีคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ริเริ่มโครงการสามพรานโมเดล พร้อมด้วยคุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการโครงการ สามพรานโมเดล ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายแชร์ความรู้และ ถ่ายทอดประสบการณ์ การขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล บนพื้นฐานธุรกิจที่เป็นธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่คณะผู้ศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิสังคมสุขใจ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *