อาจารย์ ปาณิศา วิชุพงษ์ ผอ.โครงการศิลปศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่3 จำนวน 15 คน เข้ามาศึกษาดูงานโครงการสามพรานโมเดล ที่โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *