_MG_3296

 

คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ Farm to Functions :Corporate Social Responsibility ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด จำนวน 80 คน เพื่อนำองค์ความรู้ไปปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับวิชาเรียน  ณ อาคาร 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กล้วยน้ำไทย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *