15972639_1247472532009192_1455439171437365456_o

 

จ.นครปฐม (17 มกราคม 2560) : มูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมกับ 10 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) พัฒนา และขยายช่องทางการตลาดผลไม้คุณภาพ เข้าสู่กระบวนการอินทรีย์ผ่านกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS และนำสู่การรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล  ที่โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อดิศักดิ์ เทพอาสน์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

วัตถุประสงค์ของ MOU ฉบับนี้ ดำเนินงานภายใต้โครงการสามพรานโมเดล เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ โดยนำร่องกลุ่มเกษตรกรชาวสวนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม หวังมุ่งพัฒนาและสร้างคุณภาพกระบวนการผลิตภาคการเกษตร (ผลไม้) ทั้งระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้เกิดความสุข มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และนำไปสู่การพัฒนาเป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) ในอนาคต

โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่แตกต่างกันไป คือ กรมการค้าภายใน จะส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ด้านการตลาดและจัดหาช่องทางการตลาดให้เกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน สนับสนุนการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรองรับที่มีส่วนร่วม สนับสนุนการปรับปรุงดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สนับสนุนการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ การตรวจวัดสารเคมีเกษตรในกระแสเลือด รวมถึงสุขอนามัยในชีวิตประจำวันให้เกษตรกร สหกรณ์การเกษตรอำเภอสามพราน ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามพราน สนับสนุนให้คามรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ มูลนิธิสังคมสุขใจ เป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกร ส่งเสริมระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด รับซื้อผลผลิตตามมาตรฐานและราคาที่ตกลงกับเกษตรกร มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ สนับสนุนด้านการตลาดโดยการให้ความอนุเคราะห์สถานที่แก่เกษตรกรในการนำผลผลิตมาจำหน่ายในวัดธรรมปัญญารามบางม่วง กลุ่มเกษตรกรบ้านหัวอ่าว ผู้ผลิตผลไม้คุณภาพ/เกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง เป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรที่จะปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตผลไม้อินทรีย์ให้กับเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม การลงนามครั้งนี้ มีผลทำให้เกษตรกรชาวสวนบ้านหัวอ่าว สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่ตกลงและมีตลาดรองรับอย่างแน่นอน ขณะเดียวกันผู้บริโภคยังได้ บริโภคผลไม้ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอีกด้วย ซึ่ง MOU ฉบับนี้ มีระยะเวลา 2 ปี

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *