15994492_1246453788777733_4726054061904698405_o

 

คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับเยาวชน จากประเทศ G-77 15 ประเทศ จำนวน 35 คน ที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือในระดับเยาวชนของกลุ่ม 77 เพื่อเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในการนี้คุณอรุษ นวราช ผู้ริเริมและดำเนินโครงการสามพรานโมเดล และคุณประหยัด ปานเจริญ หนึ่งในเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ได้ร่วมถ่ายทอดความรู้ แชร์ประสบการให้กับเหล่าคณะเยาวชนด้วย ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *