16665579_1271666112923167_3226793310160909377_o

 

คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ พร้อมด้วยคุณอัมพร สุวรรณจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนส้ม จ.สมุทรปราการ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากร บรรยายความรู้ และร่วมเสวนาแชร์ความรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจยั่งยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง นักบริหารรุ่นใหม่ก้าวไกลตามรอยพ่อ” โดยในงานมีทั้ง นักศึกษา นักบริหารรุ่นใหม่ จากองค์กรภาครัฐ เอกชน รวมถึงคณาอาจารย์ สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน จัดโดย สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *