คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ บรรยายความรู้เรื่องการขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *