องค์กร World Vegetable Center ร่วมกับมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์  นำผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร International Vegetable Training Course จาก ประเทศต่างๆ เช่น Tuvalu, Marshall, Lebanon, Nigeria, Bukina faso, Cambodia ,Tajikistan ,Swaziland, Malaysia เยี่ยมชมโครงการสามพรานโมเดล โดยมีคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการสามพรานโมเดล เพื่อนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละภูมิประเทศ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *